ข่าวสารโครงการ

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Card image cap
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565

Card image cap
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย “สานฝันฉันอยากเป็นครูปฐมวัยหัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

แนะนำนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น

ลิงค์หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์ฯ
สาขาปฐมวัย
สาขาภาษาไทย
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ลิงค์หน่วยงานภายนอก
กสศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบงานอื่นๆ
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลบริบทชุมชน
ฐานข้อมูลโรงเรียนปลายทางบรรจุ
งบประมาณ
การเงินนักศึกษาทุน
รายงานการพัฒนาตนเอง