โรงเรียนชุมพลนาคลัง


โรงเรียนบ้านผาสิงห์


โรงเรียนคำไฮพิทยาคม


โรงเรียนบ้านรุ่ง


โรงเรียนบ้านเสาธงชัย


โรงเรียนบ้านนาตราว


โรงเรียนบ้านหนองคอง


โรงเรียนบ้านแก้งนาง


โรงเรียนบ้านตาเปอะ(ห้วยตาเปอะ)


โรงเรียนบ้านคำย่านาง


โรงเรียนบ้านชั่งสี่


โรงเรียนบ้านวังเวิน


โรงเรียนบ้านผึ้ง


โรงเรียนบ้านกกจาน


โรงเรียนบ้านแก่งม่วง


โรงเรียนบ้านปลาบ่า


โรงเรียนบ้านร่องไผ่


โรงเรียนบ้านนาผักก้าม


โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา


โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ


โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์


โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (ป่าดงหินกอง)


โรงเรียนบ้านท่าศาลา


โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


โรงเรียนบ้านท่าหินโงม