รู้จักสาขาการศึกษาปฐมวัย


          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยคณาจารย์เริ่มพัฒนาจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และเมื่อปีพ.ศ. 2550 ได้รับนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 3 คน เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร พ.ศ. 2550) จากนั้นทางคณาจารย์ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร พ.ศ. 2555) และได้เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นขึ้นสังกัดกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลังจากนั้นทางคณาจารย์ก็พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบาย จนกระทั่งปัจจุบันสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช้หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตร 4 ปี มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน 239 คน


          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มุ่งผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม