อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

นางสาววรนุช   นิลเขต
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  2554
ค.บ.    การศึกษาปฐมวัย  ม.ราชภัฏสวนดุสิต   2549

 
นางสาวนาตยา   หกพันนา
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2552
ศศ.บ. ศิลปะการออกแบบประยุกต์ ส.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2545

 
นางเยาวเรศ   รัตนธารทอง
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา ม.มหาสารคาม 2545
ค.บ. การประถมศึกษา ส.ราชภัฏมหาสารคาม 2539

 
นางสาวสายหยุด   ภูปุย
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2559
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ม.มหาสารคาม 2548
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2541
นางสาวสุกานดา   พันตาเอก
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

 

นางสาวจำลองลักษณ์ เสียงสนั่น