หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)


1.    ชื่อหลักสูตร
       1.1 ภาษาไทย            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
       1.2 ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Education Program in Early Childhood  Education


2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
       2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
       2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)          ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
       2.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     Bachelor of Education (Early Childhood Education)
       2.4 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      B.Ed. (Early Childhood Education)


3.    ระบบการจัดการศึกษา
       ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษา  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559    


4.    การดำเนินการหลักสูตร
       วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
       ภาคการศึกษาที่ 1            เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
       ภาคการศึกษาที่ 2            เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
       ภาคการศึกษาฤดูร้อน        เดือนเมษายน – พฤษภาคม

 

5.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1) ครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
       2) ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ
       3) ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการประจำสายงานการศึกษาปฐมวัย
       4) นักเขียนตำราวิชาการ หนังสือสำหรับแม่และเด็ก หนังสือนิทานประจำสำนักพิมพ์ต่าง ๆ
       5) เจ้าของกิจการส่วนตัว เช่น เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล