โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี

1.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  132 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
          1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     15 หน่วยกิต
          1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
          1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต
          2.1 วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต
               2.1.1 วิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ     22 หน่วยกิต
               2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
          2.2 วิชาเอก 62 หน่วยกิต
               2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
               2.2.2 วิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
                                                                         รวม 132 หน่วยกิต

สามารถดาวน์โหลด แผนการเรียนได้ที่นี่