นักศึกษาทุนรุ่นที่ 1

ธารวิมล   มูลจิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนชุมพลนาคลัง


ลลิตา   ไชยโยธา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านผาสิงห์


ยุทธพิชัย   เพียยา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านผาสิงห์


รุ่งอรุณ   อนันตภูมิ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนคำไฮพิทยาคม


อลิสา   ภาละพล
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนคำไฮพิทยาคม


ศศิกานต์   มงคลแก้ว
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านรุ่ง


ทัศนา   พรหมวันดี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย


อัครเดช   เกษแก้ว
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย


ศิริรัตน์   จันทร์สด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านนาตราว


กาญจนา   เชื้อคำฮด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านหนองคอง


สุดารัตน์   เพ็ญคำ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านแก้งนาง


ปณิตตรา   สืบสิงห์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านแก้งนาง


อัมรินทร์   สุวรรณมงคล
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านตาเปอะ (ห้วยตาเปอะ)


เจษฏากร   พิมพารัตน์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านคำย่านาง


วิมลรัตน์   มีแย้มภักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านชั่งสี่


กรรณิกา   จันอุทะ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านชั่งสี่


พรหมพร   พรมภักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านวังเวิน


สุทธิพร   สุคงเจริญ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านผึ้ง


ณิชกมล   แสงราช
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านกกจาน


วราเทพ   จุตตะโน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง


นาตาชา   เสวิสิทธิ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านปลาบ่า


ณัฐนันท์   การบรรจง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านร่องไผ่


อมรรัตน์   เดชสองสี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม


ปริมล   โปริสา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา


ณัชกานต์   ทองขัน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ


วรรณนิษา   แสงศรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์


ปวีณา   โคกถิ่น
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (ป่าดงหินกอง)


มะลิสา   วงชาน้อย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านท่าศาลา


จุฑารัตน์   กิ่งนอก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


อารีย์   จำประยูร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม


เขมจุฑารัตน์   เขมพิพัฒน์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม


อารญา   ยศรุ่งเรือง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม