นักศึกษาทุนรุ่นที่ 2

นางสาวสุพรรษา สีมัยนาม
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด

 
นางสาวจิราวรรณ อู่สำราญ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านบุตะโก

 
นางสาวกานต์มณี ชินวัฒนะไพศาล
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านน้ำซับ

 
นางสาวเสาวณีย์ สุขแสนศรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2

 

นายธวัชชัย สุวรรณภาพ
นางสาวสิริญาภรณ์ วรรณบุตร
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

 
นางสาวอุทุมพร เกลาโพธิ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านไทรย้อย

 
นางสาวอุไรพร อมรสิน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

 
นางสาวกรีนมุกดา อุ่นดี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านทรายพูล

 
นางสาวขวัญนภา เขียวสด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านโนนตูม

 
นางสาวรัชฎาภรณ์ ปุระกรณ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านโนนตูม

 
นางสาวธิดารัตน์ ไชยสาร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านโนนตูม

 
นางสาวสุกาลดา มูลนี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนนาตาลใต้

 
นางสาวเยาวภา อุ่นสุด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านคันพะลาน

 
นางสาวอรอุมา ดวงแก้ว
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนศิลาทอง

 
นางสาวรตี นุชัยภูมิ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนศิลาทอง

 
นางสาวทิพย์ธัญญา เสโส
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนซับมงคลวิทยา

 
นางสาวสศิตา เมืองฮาม
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านคำเดือย

 
นางสาวปลายฝน อ่อนสิงห์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านพุทธรักษา

 
นางสาวภรธิดา นีระพงษ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนสว่างหาญไพรวัลย์

 
วราเทพ   จุตตะโน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง

 
นางสาวภักจิรา ธรรมจิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา

 
นางสาวจงกลณี งอยจันทร์ศรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านแก้งนาง

 
นายศราวุธ หลอดแก้ว
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียนบ้านนซับเต่า

 
นายทศพล คณิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียน
บ้านแซรสะโบว

 
นายสุริยา พรมประดิษฐ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียน
อนุบาลภูสิงห์

 
นายธีรดล ศรีเลิศ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปลายทางบรรจุ
โรงเรียน
บ้านเคียงสิริโพธิ์ทอง