กิจกรรมเตรียมความพร่อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาการดำเนินงาน
       11 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
       2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1
       3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรม 

   

   

 

กิจกรรมเตรียมความพร่อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

ระยะเวลาการดำเนินงาน
       16-22, 25-26  มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
       2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2
       3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรม