กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ (Enrichment program) ปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาการดำเนินงาน
       1 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นพื้นฐาน
       2. เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา
       3. เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด และกิจกรรมทางการเกษตรพื้นฐานที่สามารถนำมาประกอบอาหารเอง
       4. เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีทักษะการประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองและเพื่อคนจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม