1. กิจกรรมการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้งานเกษตรกรรม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน
       15 - 24 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์

       เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพิ่มทักษะด้านการเกษตรให้แก่นักศึกษา จากกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ (Enrichment Program) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน

ภาพกิจกรรม