โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการฯ
     คณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

คณะที่ปรึกษาโครงการฯ
     ผู้ว่าราชการจังหวัดปลายทางบรรจุ
     ศึกษาธิการจังหวัดปลายทางบรรจุ
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย
     ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ปลายทางบรรจุ
     ปราชญ์ชาวบ้าน
     ผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.
บทบาทหน้าที่ 
     ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาในการดำเนินโครงการ

 

 

คณะกรรมการอำนวยการ1. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
รองอธิการบดี
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์
รองอธิการบดี
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน์
รองอธิการบดี
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไฟศาล
รองอธิการบดี
กรรมการ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี
รองอธิการบดี
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พ่อค้า
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลใจ โคตรแสง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี
คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนันท์ ชมนาวัง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


บทบาทหน้าที่
     1.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 
     2.ประสานงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
     3.อำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการโครงการในทุกด้าน

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
3. นายชาติ ภูดินทราย
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
รองคณบดีงานนโยบายและแผน
กรรมการ
5. นายปัญญา เถาว์ชาลี
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
6. นายธีระ ภูดี
หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา
กรรมการ
7. นายวัชรวร วงศ์กัณหา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
8. นายนันทณัฐฏ์ เวียงอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
9. นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวียา สุรมณี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์
-
กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาววรนุช นิลเขต
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


บทบาทหน้าที่
     1. กำกับ ติดตามการดำเนินงานในโครงการอย่างใกล้ชิด
     2. ดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมของโครงการ
     3. เสนอแผนพัฒนาในแต่ละด้านต่อคณะกรรมการดำเนินโครงการ
     4. ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โครงการ
     5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการ 
     6. ออกแบบและพัฒนากิจกรรมและแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครง
     7. ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

     1.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฯ ประธานกรรมการ
     2.รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ
     3.รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาฯ กรรมการ
     4.รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
     5.ว่าที่ รต.สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย กรรมการ
     6.นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว กรรมการ
     7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป์ กรรมการ
     8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค กรรมการ
     9.นายมนชาย ภูวรกิจ   กรรมการ
     10.นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา กรรมการ
     11.นางสาวประภาพร หนองหารพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่
     1. ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์
     2. เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล เก็บข้อมูล
     3. ติดต่อประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ชุมชน ฯลฯ รวมทั้งศึกษาบริบทชุมชน

 

 

คณะกรรมการฝ่ายค้นหา คัดกรอง และคัดเลือก

     1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน ประธานกรรมการ
     2.นายธีรชาติ น้อยสมบัติ กรรมการ
     3.นายวัชรวร วงศ์กัณหา กรรมการ
     4.นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา กรรมการ
     5.นางสาวทิพย์อุบล ทิพเลิศ กรรมการ
     6.นางนิติยา ค้อไผ่  กรรมการ
     7.นายธนัญชัย เฉลิมสุข กรรมการ
     8.นายสุพจน์ ดวงเนตร กรรมการ
     9.นายวทัญญู แก้วสุพรรณ กรรมการ
     10.นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา กรรมการ
     11.นางสาวประภาพร หนองหารพิทักษ์ กรรมการ
     12.นายธีรภัทร สินธุเดช กรรมการ
     13.นางสาวสุกานดา พันตาเอก กรรมการและเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่
     1.ดำเนินการค้นหา คัดกรอง นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
     2.ดำเนินการคัดเลือก ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

     1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย   ประธานคณะกรรมการ
     2.นางนิติยา ค้อไผ่ กรรมการ
     3.นายสุพจน์ ดวงเนตร กรรมการ
     4.นายนันทณัฐฏ์ เวียงอินทร์ กรรมการ
     5.นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ กรรมการ
     6.นางสาวนาตยา หกพันนา กรรมการ
     7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป์ กรรมการ
     8.นางสาวลาวัลย์ ดุลยชาติ กรรมการ
     9.นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ กรรมการ
     10.นางสาวศศิธร แสนพันดร กรรมการ
     11.นางสาวสุกานดา พันตาเอก กรรมการ
     12.นางสาวรนุช นิลเขต กรรมการและเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่
     1.พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของโครงการ ฯ 
     2.ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย 
     3.ดูแลและพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 


ฝ่ายพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร

     1.นายวัชรวร วงศ์กัณหา ประธานกรรมการ
     2.นายธนัญชัย เฉลิมสุข     กรรมการ
     3.นายอังคาร อินทนิล กรรมการ
     4.นายวิศรุต พยุงเกียรติคุณ กรรมการ
     5.นายตะวัน ทองสุข กรรมการ
     6.นายวทัญญู แก้วสุพรรณ กรรมการ
     7.นายธวัชชัย เคหะบาล กรรมการ
     8. นายอัดชา เหมันต์ กรรมการ
     9.นายธนูสิญจน์ สุขเสริม กรรมการ
     10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง ก่องดวง กรรมการ
     11.นางสาวมัลลิกา นาจันทอง กรรมการ
     12.นายนันทพัทธ์ โนนศรีเมือง กรรมการ
     13.นายณัฐพงษ์ ศรีสมุทร กรรมการ
     14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยูร ดวงอุปมา กรรมการ
     15.นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา กรรมการและเลขานุการ


บทบาทหน้าที่
     1.พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
     2.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
     3.ควบคุมดูแล ส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

 


ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล

     1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ ประธานกรรมการ
     2.นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล กรรมการ
     3.นายตะวัน ทองสุข กรรมการ
     4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค  กรรมการ
     5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวียา สุรมณี กรรมการ
     6.นางสาวนคินทร พัฒนชัย กรรมการ
     7.นายรศรงศ์ พัฒนาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
     8.นายจิรพงษ์ กาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


บทบาทหน้าที่
     1.พัฒนาระบบเก็บข้อมูลของนักเรียนทุนและเว็บไซต์
     2.บริหารและจัดการข้อมูล นำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ วิจัย และอื่น ๆ

 

 

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์

     1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน ประธานกรรมการ
     2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ กรรมการ
     3.นายปานปั้น ปลั่งเจริญศรี กรรมการ
     4.นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง กรรมการ
     5.นางสาวนาตยา หกพันนา กรรมการ
     6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ กรรมการ
     7.นายธีระ ภูดี กรรมการ
     8.นางสาวนาตยา หกพันนา กรรมการและเลขานุการ
     9.นายสัณห์ แทบพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่
     1.พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
     2.พัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
     3.พัฒนาเครือข่าย โรงเรียน และชุมชน ปลายทางที่บรรจุ

 


ฝ่ายพัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน

     1.นายปัญญา เถาว์ชาลี   ประธานคณะกรรมการ
     2.นายธีรชาติ น้อยสมบัติ กรรมการ
     3.นายปนพงศ์ งามมาก กรรมการ
     4.นายสุพจน์ ดวงเนตร กรรมการ
     5.นางนิติยา ค้อไผ่  กรรมการ
     6.นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์ กรรมการ
     7.นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ กรรมการ
     8.นางเยาวเรศ รัตนธารทอง กรรมการ
     9.นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
     10.นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


บทบาทหน้าที่

     1.พัฒนาระบบดูแลการให้คำปรึกษา
     2.อาจารย์จิตวิทยาแนะแนววางแผน และพัฒนาระบบให้คำปรึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลก
     3.ดูแล แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการทุนการศึกษา 
     4.ดูแลหอพักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
    


คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

     1.นางสาวสุพรรษา ผาสุก   ประธานคณะกรรมการ
     2.นายอนุชิต คำหินกอง กรรมการ
     3.นางสาวปิยะนุช เกี้ยนมา กรรมการ
     4.ว่าที่ ร.ต.หญิงชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน กรรมการ
     5.นางสาวปนัดดา ดวงเพชรแสง กรรมการ
     6.นางสาววิรัชดา พรมคำบุตร กรรมการ
     7.นางธนิกานต์ วินิจ กรรมการ
     8.นางสาวภารดี จันทร์ลอย กรรมการ
     9.นางสาวศรีอุบล ทองคำ กรรมการ
     10.นายจิระพงษ์ กาแก้ว กรรมการและเลขานุการ