คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

  อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  โทรศัพท์ : 043-602037        โทรสาร : 043-602037

 Email : edu@ksu.ac.th