คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย 8 ส่วนราชการ 

(1) สำนักงานคณบดี                                            

(2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

(4) สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาไทย    

(5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

(7) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

(8) สาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา

 

 

คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย

 

คณะผู้บริหาร