กฏหมาย-ระเบียบต่างๆ 

- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558

ระเบียบ ม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560

ระเบียบ ม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2560

ระเบียบ ม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารเงินค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬานักศึกษา พ.ศ. 2560

ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารเงินค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬานักศึกษา พ.ศ. 2560

คลิก เพื่อดูเอกสารกฏหมาย-ระเบียบ ทั้งหมด